Reklamační řád

Úvod Obchodní podmínkyReklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tento reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží koupeného přes tyto webové stránky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.


Jako doklad o záruce (záruční list) slouží faktura ke zboží či paragon.

 

1. ZÁRUČNÍ DOBA


 • Na zboží platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
 • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Byla-li reklamace zboží v zákonné reklamační lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se prodlužuje v plné výši.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se také nevztahuje na opotřebení a vady způsobené neodborným použitím, nedodržení instrukcí v návodu k péči o zboží, mechanickým poškozením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

 

2. ZPŮSOB REKLAMACE


 • Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího - elektronickou poštou či telefonicky - a zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Kupující může také kontaktovat prodávajícího osobně v sídle společnosti.
 • Zákazník může uplatnit reklamaci buď osobně v sídle společnosti či v sídle kontaktního místa ve Svatavě /viz kontakty/ či odesláním  řádně zabaleného reklamovaný předmětu plnění na adresu prodávajícího (Spartakiádní 1965, Sokolov, 356 01), zásilka musí být viditelně označena slovem "REKLAMACE".
 • Pro uplatnění reklamace je nutno předložit či poslat spolu se zbožím záruční doklad  - fakturu či paragon.
 • Náklady na případnou dopravu reklamovaného zboží nese zákazník.
 • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.


3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a po prohlídce reklamovaného předmětu buď reklamaci uzná jako oprávněnou, nebo reklamaci odmítne a předmět zákazníkovi vrátí. Prodejce se k reklamaci vyjádří nejpozději do 14ti dnů od podání reklamace.
 • O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající zákazníka dohodnutou cestou (písemně, telefonicky nebo emailem).
 • V případě uznání reklamace se prodávající dohodne s kupujícím na způsobu náhrady - vrácení peněz či výměně za jiné zboží.
 • V případě neoprávněné reklamace má prodávají právo naúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.


 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 14. 1. 2015. 

Copyright 2014 - 2021 © Atelier-Vera.cz